Utrzymanie czystości i porządku w mieście w okresie letnik i zimowym

Są to kolejne zadania o charakterze użyteczności publicznej, których realizacja obejmuje:

 • Opróżnianie koszy ulicznych i porządkowanie przystanków komunikacji miejskiej
 • Mechaniczne oczyszczanie miasta (pozimowe i bieżące),
 • Bieżące prace porządkowe – sprzątanie deptaków, chodników i skwerów,
 • Prowadzenie „akcji zimowa” na drogach lokalnych miejskich

Opróżnianie koszy ulicznych.

W ramach tej działalności Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim, prowadzą całoroczną obsługę – polegającą na opróżnianiu, bieżących remontach i wymianach koszy ulicznych. Kosze próżniane są wg grafiku. Mając na względzie czystość miasta, częstotliwość opróżniania koszy ulicznych wynosi 6 dni w tygodniu.

W ramach tej działalności prowadzone jest także całoroczne sprzątanie przystanków, polegające na opróżnianiu koszy przystankowych oraz sprzątaniu wiat i zatok autobusowych.

Interwencyjna działalność związana z zabezpieczaniem zwierząt.

Dzięki wyposażeniu Służb Komunalnych Miasta w urządzenie chłodnicze i zawarciu umowy z firmą „Saria” w Krakowie zajmującej się utylizacją odpadów pozwierzęcych, unormowano problem martwych zwierząt na drogach Wodzisławia Śląskiego.

Dodatkowo zgodnie z uchwałą NR XLV/440/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w celu aktualizacji rejestru-elektronicznej bazy danych, właściciel psa/kota wszczepionym mikroprocesorem jest zobowiązany do zgłoszenia w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wszelkich zmian dotyczących zwierzęcia w tym jego śmierci. Wyrejestrowanie psa/kota nastąpi po przedstawieniu zaświadczenia o utylizacji zwłok. Zaświadczenie można uzyskać oddając odpłatnie zwłoki psa/kota do utylizacji w Służbach Komunalnych Miasta lub do przychodni weterynaryjnych. Koszt odebrania zwierzęcia (w celu uzyskania zaświadczenia o utylizacji) niezbędnego do wyrejestrowania, wynosi w zależności od wyboru właściciela:
w formie ryczałtowej – 50,00 zł (netto) za psa lub 30,00 zł (netto) za kota lub
według wagi zwierzęcia 5,60 zł/kg (netto)

 

 

Mechaniczne oczyszczanie miasta.

Działalność SKM w ramach tej usługi sprowadza się do:

- pozimowego oczyszczania dróg – realizowanego zamiatarką, oraz ręcznie przez brygady robocze

- bieżącego oczyszczania dróg – realizowanego wyłącznie mechanicznie.

Pozimowe oczyszczanie dróg – w bieżącym roku, z uwagi na ich zabrudzenie związane z prowadzeniem „akcji zimowej” (wynikające z zabezpieczenia dróg wyłącznie poprzez stosowanie soli drogowej bez używania innych środków zwiększających przyczepność tj piasku), generalnie odbywa się za pomocą zamiatarki „CLEANGO S4W1P” zakupionej i wdrożonej do produkcji z sierpniu 2006 roku. Głównie obejmuje oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych i bieżącego zamiatania dróg miejskich w tym dróg osiedlowych jak i większych skupisk zabudowy jednorodzinnej: (ODJ Pszowskie, Kopernika, Radlińskich Chałupek itd.) i trwa nadal wg opracowanych tygodniowych grafików.

Po zakończeniu oczyszczania pozimowego realizacja zadania polegać będzie na pracy zamiatarki w oparciu o grafik – dwuzmianowy, bieżącego oczyszczania miasta.

Bieżące prace porządkowe.

W zakres robót wchodzi realizowanie prac porządkowych związanych z wszelkimi imprezami na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, oraz stałego oczyszczania reprezentacyjnych miejsc Wodzisławia (park, deptak Kubsza, rynek) a po sezonie zimowym porządkowanie terenów zielonych zlokalizowanych na obrzeżach osiedli mieszkaniowych, a w szczególności jarów na Oś. XXX-lecia, Dąbrówki, Oś. Staszica, PCK i Wojska Polskiego.

W ramach tych zadań realizowane są również roboty interwencyjne związane z:

 • Remontami ławek (wymiana i malowanie listew);Malowanie barierek,
 • Montażem tabliczek z nazwami ulic i wykonywaniem tablic informacyjnych,
 • Myciem i remontem przystanków autobusowych wykonanych z poliwęglanu,
 • Malowaniem przystanków autobusowych (betonowych),
 • Wycinką drzew np. w roku 2009 z „Balatonu”;
 • Przeglądem i remontami koszy ulicznych.

Innymi pracami wykonywanymi na rzecz jednostek samorządowych.

Prowadzenie „akcji zimowej” na drogach lokalnych miejskich

 • Zimowym utrzymaniem dróg przez Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim, objęte są drogi lokalne oraz chodniki miasta Wodzisławia Śl. Wg wykazu z podziałem na kolejność pozimowego utrzymania, opracowywanego a zatwierdzonego decyzją Prezydenta Miasta.
 • Według przyjętych standardów, I-szą kolejnością zimowego utrzymania dróg, objęte są główne trasy przelotowe, ulice centralnych części miasta gdzie znajdują się urzędy publiczne, szkoły szpitalne itd. Odśnieżanie rozpoczyna się, gdy warstwa śniegu przekroczy 3 cm. Usuwanie śniegu odbywa się przy użyciu pługów i środków chemicznych oraz obu metod jednocześnie.
 • Zakończenie odśnieżania powinno nastąpić w 12 godzin po ustaniu opadów. Dla Wodzisławia Śl. Norma czasowa dla dróg I-szej kolejności to 4 godz.
 • W drugiej kolejności znajdują się trasy komunikacji autobusowej i drogi prowadzące do ważnych (zatrudniających wiele osób) obiektów przemysłowych.
 • Odśnieżanie rozpoczyna się, gdy warstwa śniegu przekroczy 5 cm. Usuwanie śniegu odbywa się według tych samych zasad co w przypadku dróg I-szej kolejności.
 • Zakończenie odśnieżania powinno nastąpić w 24 godziny po ustaniu opadów.
 • Dla Wodzisławia Śl. norma czasowa dla dróg II-giej kolejności to 6 godz.
 • III-cia kolejność zimowego utrzymania powinna obejmować pozostałe drogi, a zakończenie odśnieżania powinno następić w 48 godzin po ustaniu opadów.
 • Dla Wodzisławia Śl. norma czasowa dla dróg III-ciej kolejności wynosi 16 godz.
 • Sumaryczne długość dróg lokalnych objętych zimowym utrzymaniem przez Służby Komunalne Miasta to ok. 90 km. (bez dróg osiedlowych)
 • Drogi objęte zimowym utrzymaniem podzielono na rejony robocze, obejmujące następujące dzielnice:
  • Rejon Wodzisław Sl. – centrum;
  • Rejon Turzyczka-Karkoszka,
  • Rejon Jedłownik,
  • Rejon Wilchwy,
  • Rejon Kokoszyce
  • Rejon Zawada,
  • Rejon Radlin II
  • Drogi osiedlowe.

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem