Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim jako jednostka budżetowa wykonuje w większości przypadków zadania własne gminy charakterze użyteczności publicznej. Według podziału wewnętrznego jednostki jest to działalność prowadzona z zakresu

  • Utrzymania dróg,
  • Utrzymanie czystości i porządku w mieście w okresie letnim i zimowym,
  • Utrzymania zieleni miejskiej,
  • Administrowanie miejscami postojowymi i parkingowymi,
  • Administrowanie cmentarzem komunalnym
  • Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych "PSZOK"