Deklaracja dostępności

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.skm.wodzislaw-slaski.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 01.04.2019 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.03.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 2. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków.
 3. Dokumenty PDF mogą nie być poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowe tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 4. Większość plików do pobrania nie posiada informacji o formacie i rozmiarze.
 5. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024.03.20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski
  ul. Marklowicka 21F
 • E-mail: kancelaria2@skm.wodzislaw-slaski.pl
 • Telefon: 32 455 51 93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjny Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim składa się z dwóch części połączonych łącznikiem. Część pierwsza to budynek dwukondygnacyjny, w którym znajduje się administracja Służb Komunalnych Miasta, oraz administracja Zarządu Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim, część druga to budynek jednokondygnacyjny, w którym poza pomieszczeniami administracyjnymi, składowane są segregowane odpady tzw. PSZOK. Oba budynki na poziomie gruntu łączy łącznik. Główne wejście do budynku znajduje się bezpośrednio od ulicy Marklowickiej, nie posiada podjazdu, ani rampy, dostęp jest możliwy jedynie schodami.

Drzwi wyposażone są w samozamykacz. W budynku brak toalety dla niepełnosprawnych. Przed budynkiem na parkingu wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek warsztatowo-socjalny mieści się również przy ul. Marklowickiej 21F w Wodzisławiu Śląskim, składa się z części magazynowo – warsztatowej oraz części socjalnej. Jest budynkiem parterowym. W części wschodniej znajdują się szatnie, prysznice, w zachodniej – magazyny, spawalnia oraz warsztat samochodowy. Do budynku mają wstęp jedynie pracownicy SKM i ZDM oraz pracownicy ochrony.

Budynek byłej kotłowni znajduje się w centralnej części placu gospodarczego SKM, gdzie w części po kotłowni znajdują się pomieszczenia przeznaczone do ponownego zagospodarowania. W bryle budynku wydzielona jest część przeznaczona do prowadzenia przytuliska dla psów. W ramach przytuliska prowadzony jest wolontariat, umożliwiony jest również dostęp osób niepełnosprawnych do w/w przytuliska. W tylnej części placu, za budynkiem kotłowni znajdują się metalowe wiaty magazynowe.

Wszystkie te budynki znajdują się w obrębie jednego placu na ulicy Marklowickiej 21F. Dojazd do budynku SKM zapewniony jest od ul. Marklowickiej, gdzie przy głównej drodze znajduje się najbliższy przystanek autobusowy Komunikacji Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

Do części placu gospodarczego, na którym prowadzony jest PSZOK można wjechać lub wejść przez odrębną bramę, przy której umieszczony jest dzwonek, umożliwiający wejście na teren prowadzonej działalności przez PSZOK. Natomiast wejście do hali, w której znajduje się administracja PSZOK, umożliwia lekki podjazd.

Inne informacje i oświadczenia

Osoba, która przy załatwianiu sprawy w Służbach Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN - zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście w sekretariacie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać faksem na nr (32) 32/ 455 49 54 lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: kancelaria2@skm.wodzislaw-slaski.pl

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.