Dyrektor

Dyrektorem Służb Komunalnych Miasta od 1 kwietnia 2020 r. jest Bożena Jedynak-Turakiewicz.

Do wyłącznej kompetencji dyrektor jednostki należą:

  • nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań statutowych,
  • prowadzenie polityki kadrowej, dbanie o należyty dobór pracowników jednostki oraz o podnoszenie ich kwalifikacji,
  • reprezentowanie jednostki na zewnątrz w ramach otrzymanych od prezydenta miasta uprawnień,
  • kierowanie bieżącymi sprawami jednostki,
  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między działami jednostki,
  • składanie prezydentowi miasta sprawozdań z realizacji zleconych zadań,
  • gospodarowanie środkami na wynagrodzenia pracowników jednostki oraz innymi funduszami będącymi w dyspozycji dyrektor,
  • opracowywanie i wykonanie planu finansowego.