Działy

Strukturę organizacyjną Jednostki - Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim tworzy:
1) Dyrektor
2) Dział Administracyjno- Gospodarczy
3) Dział Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Oczyszczania Miasta
4) Dział Zieleni Miejskiej

  Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

 1. Nadzór i koordynacja nad stosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie   zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane: przygotowanie wymaganych dokumentów w ramach procedury przetargowej, udział w pracach komisji przetargowych, wykonywanie czynności informacyjnych z zakresu prawa zamowień publicznych.
 2. Przygotowanie i koordynacja postępowań nad składaniem zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, opracowywanie projektów dokumentacji w tym zakresie.
 3. Koordynowanie spraw organizacyjnych, administracyjno - gospodarczych dotyczących jednostki.
 4. Koordynowanie spraw dotyczących skarg, wniosków, petycji wpływających do Jednostki.
 5. Obsługa taboru samochodowego oraz sprzętowego jednostki, kntrola jego stanu technicznego, dopuszczenie do użytkowania, wydawanie kart drogowych, rozliczanie paliwa.
 6. Ubezpieczenie mienia oraz taboru samochodowego.
 7. Prowadzenie składnicy akt jednostki wraz z bieżacym nadzorem nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej.
 8. Prowadzenie gospodarki magazynowej.
 9. Gospodarka finansowa - kontrola wydatków i dochodów (windykacja, ewidencja wydatków, wystawianie faktur i not księgowych) inwentaryzacja majątku, rozliczanie wpłat dokonywanych przez Komorników.
 10.  Ewidencja pojazdów odholowanych na terenie jednostki.
 11.  Prowadzenie dokumentacji w zakresie pracy osób skierowanych do jednostki przez sądy celem wykonywania prac społecznych.
 12.  Obsługa BIP i strony internetowej jednostki.
 13.  Nadzór nad portiernią i pracami porządkowymi na terenie jednostki.

 

Do Działu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Oczyszczania Miasta należy:

1. Prowadzenie działań w zakresie oczyszczania miasta, obejmujących:

 • porządkowanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta,
 • opróżnianie koszy ulicznych,
 • bieżące utrzymanie w czystości lamp, ławek i małej architektury w mieście,
 • realizacja interwencji Straży Miejskiej,
 • obsługa imprez organizowanych przez Miasto lub podległe mu jednostki, prace porządkowe z nimi związane,

2. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym zbieranie padłych zwierząt z terenów miejskich.

3. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprzez:

 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska-sprawozdania z zakresu ochrony środowiska,
 • odbiór i kwalifikowanie odpadów od klientów,
 • prowadzenie ewidencji odpadów (ilościowej i jakościowej),
 • nadzór nad odbiorem, magazynowaniem, transportem odpadów do miejsc ich zagospodarowania,
 • prowadzenie działań w zakresie propagowania edukacji ekologicznej,

 

Do Działu Zieleni należy:

 1.  Zarządzanie, tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych w mieście obejmującychpark miejski, zieleń uliczną wraz z pasami zieleni przydrożnej, zieleń osiedlową, poprzez m.in.:
 • koszenie terenów zielonych,
 • wycinka drzew i przycinanie gałęzi,
 • obsada terenów miejskich,
 • prace porządkowe na terenach zielonych miasta,
 • kształtowanie i uprawa gleby,

2. Dekorowanie miasta w związku ze świętami, rocznicami, uroczystościami.

3. Koszenie, grabienie terenów zielonych oraz prace porządkowe na cmentarzach Armii Radzieckiej i Ofiar Oświęcimskich.

 Kierownikiem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów i Oczyszczania Miasta i Działu Zieleni jest Joanna Staniczek.