Działy

Strukturę organizacyjną Służb Komunalnych Miasta oprócz dyrektora tworzą: stanowisko ds. zamówień publicznych, Dział Oczyszczania i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Dział Zieleni i Dział Drogowy.

Do zadań samodzielnego specjalisty ds. zamówień publicznych należą:

 • nadzór i koordynacja nad stosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie zamówień na dostawy i usługi: przygotowywanie wymaganych dokumentów, w ramach procedury przetargowej, udział w pracach komisji przetargowych, sprawdzanie prawidłowości wypełniania dokumentacji przetargowej, wykonywanie czynności informacyjnych z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i koordynacja postępowań nad składaniem zamówień na dostawy i usługi, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, opracowywanie projektów dokumentacji w tym zakresie.

Do Działu Oczyszczania i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należą:

I. prowadzenie działań w zakresie oczyszczania miasta, obejmujących:

 • porządkowanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta,
 • opróżnianie koszy ulicznych,
 • bieżące utrzymanie w czystości lamp, ławek i małej architektury w mieście,
 • realizacja interwencji Straży Miejskiej,

II. prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprzez:

 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska,
 • odbiór i kwalifikowanie odpadów od klientów,
 • prowadzenie ewidencji odpadów (ilościowej i jakościowej),
 • nadzór nad odbiorem, magazynowaniem, transportem odpadów do miejsc ich zagospodarowania,
 • prowadzenie działań w zakresie propagowania edukacji ekologicznej,

III. obsługa taboru samochodowego oraz sprzętowego jednostki, wykorzystywanego w Dziale Oczyszczania i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, kontrola jego stanu technicznego, dopuszczenie do użytkowania, wydawanie kart drogowych, rozliczanie paliwa, ubezpieczenie taboru samochodowego,

IV. obsługa kotłowni jednostki.

Kierownikiem Działu Oczyszczania i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest Joanna Staniczek.

Do Działu Zieleni należą:

 • zarządzanie, tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych w mieście, obejmujących Park Miejski, zieleń uliczną wraz z pasami drogowymi, zieleń osiedlową poprzez m.in. koszenie terenów zielonych, wycinkę drzew i przycinanie gałęzi, obsadę terenów miejskich, prace porządkowe na terenach zielonych miasta, kształtowanie i uprawę gleby,
 • opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
 • zbieranie padłych zwierząt,
 • dekorowanie miasta w związku ze świętami, rocznicami, uroczystościami,
 • nadzór nad placem zabaw w Parku Miejskim poprzez przegląd techniczny urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicy,
 • obsługa, prace porządkowe imprez organizowanych przez miasto lub podległe mu jednostki,
 • obsługa taboru samochodowego oraz sprzętowego jednostki, wykorzystywanego w Dziale Zieleni, kontrola jego stanu technicznego, dopuszczenie do użytkowania, wydawanie kart drogowych, rozliczanie paliwa, ubezpieczenie taboru samochodowego,
 • koszenie, grabienie terenów zielonych oraz prace porządkowe na Cmentarzu Armii Radzieckiej i Ofiar Oświęcimskich,
 • administrowanie Cmentarzem Komunalnym, obejmujące m.in. prace związane z pochówkiem, bieżące utrzymanie miejsc pamięci na Cmentarzu, prace porządkowe na Cmentarzu, ewidencjonoanie pogrzebów, przydział miejsc grzebalnych, prowadzenie ewidencji księgi zmarłych.

Kierownikiem Działu Zieleni jest Sabina Wuwer.

Do Działu Drogowego należą:

 • całoroczne utrzymanie dróg, ulic, chodników, boisk szkolnych, placów i mostów na terenie miasta w zakresie wykonywania prac interwencyjnych (remonty i modernizacja), utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • wykonywanie i utrzymywanie w należytym stanie infrastruktury liniowej - rowów odwadniających, przepustów przydrożnych oraz poboczy w pasach drogowych,
 • wykonywanie, ustawianie, utrzymanie, wymiany znaków, sygnałów, urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających nad drogach, chodnikach, ścieżkach rowerowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie awariom powstającym w pasie ruchu drogowego,
 • przyjmowanie interwencji użytkowników dróg,
 • wykonywanie utrzymania i eksploatacji urządzeń sygnalizacji świetlnej drogowej, skrzyżowań i przejść dla pieszych,
 • udrażnianie i utrzymanie w czystości kanalizacji deszczowej w pasach drogowych,
 • wykonywanie zadań związanych z odśnieżaniem, zapobieganiem i zwalczaniem śliskości zimowej na chodnikach, placach, parkingach i przejściach dla pieszych w ramach realizacji Akcji Zima,
 • prowadzenie warsztatu samochodowego, obsługa magazynu olejów,
 • obsługa taboru samochodowego oraz sprzętowego jednostki, wykorzystywanego w Dziale Drogowym, kontrola jego stanu technicznego, dopuszczenie do użytkowania, wydawanie kart drogowych, rozliczanie paliwa, ubezpieczenie taboru samochodowego,
 • nadzór i administrowanie pracą targowisk miejskich, parkingów i miejsc postojowych,
 • realizowanie zadań związanych z usuwaniem pojazdów, umieszczaniem ich na parkingach oraz przejęciem ich na własność gminy,
 • prowadzenie działań w zakresie oczyszczania miasta, obejmujących m.in.: wykonywanie zadań związanych z odśnieżaniem, zapobieganiem i zwalczaniem śliskości zimowej na drogach lokalnych miejskich w ramach realizacji Akcji Zima,
 • mechaniczne oczyszczanie miasta.