Projekt: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim

________________________________________________________________

Całkowita wartość projektu (PLN):  2 961 721,76 zł

Kwota dofinansowania (PLN): 2 367 915,27 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

Okres realizacji: 2018-03-26 - 2021-12-30

Opis projektu:

W ramach projektu planowane są prace termomodernizacyjne wraz z modernizacją inst. c.o. oraz c.w.u w zakresie budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim tj.:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
- Ochotnicza Straż Pożarna Radlin II,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu-Jedłowniku,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu- Turzyczce,
- Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.

Inwestycja obejmuje również zastosowanie opraw LED oraz montaż instalacji OZE w budynku SKM.

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochłonność i niezadowalający poziom wskaźników emisyjności budynków użyt. publicznej na terenie Wodzisławia Śl. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektr. w budynkach, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu użytkowników.