RODO

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności przypominamy cele i zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych są Służby Komunalne Miasta z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 21 F.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Służbach Komunalnych, jest niezbędne do wykonania umowy, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach mogą Państwo:

 • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
 • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
 • przenieść dane tam, gdzie będą Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Służby Komunalne, co do zasady nie udostępniają osobom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiadają ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Służb Komunalnych, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Służb Komunalnych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Służby Komunalne przechowują dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie - do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Służby Komunalne wyznaczyły inspektora ochrony danych osobowych Pana Paweła Szlachtę, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie (adres: Służby Komunalne Miasta, ul. Marklowicka 21 F, 44-300 Wodzisław Śląski) lub pocztą elektroniczną (adres: iodo.szlachta@wp.pl, sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Informacja o nagrywaniu rozmów telefonicznych (kliknij tutaj)

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wodzisławiu Śląskim (kliknij tutaj)

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów / kontrahentów

Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej: RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest jednostka publiczna - Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śląskim ul. Marklowicka 21 F e-mail: sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl.

 

 1. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w związku z przetwarzaniem danych osobowych i realizacji praw za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iodo.szlachta@wp.pl lub pod adresem Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Wodzisław Śląskim ul. Marklowicka 21 F e-mail: sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 lit a, b, c, e, h, j RODO. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane m.in.:

1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (obowiązki te wynikają z ustaw określających zadania gminy i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego);

2) jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

3) jeżeli jest to konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

4) jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy;

5) za zgodą osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

 1. Dane pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych tj.: Urząd Miasta Wodzisław Śląski i jego jednostki organizacyjne, organy administracji publicznej działające na podstawie oraz w granicach przepisów prawa, Rada Miasta Wodzisław Śląski, Poczta Polska, firmy kurierskie, firmy doradcze oraz konsultingowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne i informatyczne oraz inne podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora.

 

 1. Dane, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane

przez okres zapewniający:

 • realizację wykonywanych zadań,
 • możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń,
 • wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 • przetwarzanie w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

 

 1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) żądania sprostowania danych osobowych;

3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), między innymi gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

5) przenoszenia danych osobowych;

6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji

 

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.