Struktura

Działy

Strukturę organizacyjną Służb Komunalnych Miasta oprócz dyrektora tworzą: stanowisko ds. zamówień publicznych, Dział Oczyszczania i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Dział Zieleni i Dział Drogowy.